Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Rodinné domy - projekty domov, bungalovy

Rodinné domy - projekty domov, bungalovy

Vybavanie stavebného povolenia

Vybavanie stavebného povolenia

"Aj vybavovačky vás budú baviť - ak vďaka nim ušetríte!"

1. ÚRADY

Tu vás chceme oboznámiť ako postupovať pri vybavovaní povolenia výstavby rodinného domu. Objasníme vám etapy postupnosti a priebeh tohto nie vel'mi jednoduchého procesu. Pokia!' sa chcete tomuto procesu vyhnúť, odporúčame ho prenechať profesionálom, ktorí túto činnosť vykonávajú v rámci živnostenského oprávnenia. Pokiar ste odborne zdatný a nerobí vám problémy komunikácia na úradoch, môžete si podl'a tohto postupu vybaviť stavebné povolenie sám a ušetrite niekol'ko stoviek eur.

Na vydávanie povolení spojených s výstavbou rodinného domu fungujú stavebné úrady, ktorých funkciu u nás od 1.1.2003 vykonávajú mestské a obecné úrady.

TIP: Začnite tým, že váš navrhovaný dom zakreslíte do katastrálnej mapy s odstupovými vzdialenosťami od susedných pozemkov a s jednoduchou štúdiou navrhovaného domu navštívte susedov vedl'ajších pozemkov. Požiadajte ich, aby vám s navrhovaným domom svojím podpisom dali súhlas na zakreslenie do katastrálnej mapy. Tieto vopred získané súhlasy vám ušetria vera možných komplikácií, ktoré by mohli nastať s výstavbou v budúcnosti.

2. ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Pre rodinné domy, ktoré nespadajú pod jednoduché stavby (väčšie poschodové rodinné domy s plochou strechou), musí stavebník požiadať o územné rozhodnutie. Územné rozhodnutie je rozhodnutie o možnosti postavenia rodinného domu na konkrétnej parcele. Všetky prízemné rodinné domy do 300 m2, alebo aj poschodové domy s podkrovím, spadajú pod jednoduché stavby. Pri jednoduchých stavbách je možnosť zlúčenia územného a stavebného konania.

Zlúčenie územného a stavebného konania je možné v tom prípade, ak sú podmienky umiestnenia stavby jednoznačné vzhl'adom na pomery v území, čo znamená, že idete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu. V tomto prípade môže stavebník podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie.

Žiadosť musí obsahovať:

Meno, priezvisko, adresu stavebníka, miesto výstavby, termín predpokladaného zahájenia a dokončenia stavby, čísla parciel, druhy pozemkov, zoznam účastníkov stavebného konania a ich adresy, doklady o vlastníckych alebo iných právach k predmetnému stavebnému pozemku, situačný výkres s umiestnením stavby a zakreslenými prípojkami inžinierskych sietí, ktoré boli predtým prerokované a schválené ich správcami.

Ďalej je nutné priložiť dve paré kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou. V prípade, ak ide o rodinný dom, ktorý plánujete postaviť svojpomocne, je potrebné priložiť ešte prehlásenie stavebného dozoru, že bude nad uvedenou stavbou vykonávať odborný stavebný dozor.

3. STAVEBNÉ POVOLENIE

Po preskúmaní žiadosti a dodaných pn1oh stavebný úrad oznámi zahájenie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom stavebného konania. V prípade, že podaná žiadosť nebude úplná, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil. Pokial' žiadosť nedoplní v predpísanom rozsahu a v dohodnutej lehote, môže stavebný úrad stavebné konanie pozastaviť.

Účastníkom konania sú:

stavebník, susedia, ktorých predchádzajúci súhlas s navrhovanou výstavbou pripojil k žiadosti o stavebné povolenie, dotknutí správcovia sietí, ako sú plynári, vodohospodári a elektrikári. Účastníkom konania je aj obec, v ktorej katastri sa navrhuje výstavba a účastníkom je aj projektant, ktorý projektoval rodinný dom.

Pokiaľ žiaden z účastníkov stavebného konania nemá proti navrhovanej výstavbe žiadne pripomienky, stavebný úrad vydá do 30-tich dní stavebné povolenie. Proti tomuto stavebnému povoleniu môžu ešte účastníci stavebného konania podať do 15 dní námietky. Pokial' nepodajú námietky, stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť a stavebník môže začať s výstavbou rodinného domu. Vybavovanie stavebného povolenia je náročný proces, ktorý trvá aj niekol'ko mesiacov, a preto je potrebné uvažovať s touto dobou už pri plánovaní začiatku výstavby.

Stavebné povolenie má platnosť 2 roky, a do tejto doby je stavebník povinný začať s výstavbou rodinného domu.

4. POPLATKY A POKUTY

K podaniu žiadosti o stavebné povolenie sa platia stavebnému úradu správne poplatky vo výške asi 50 eur. Stavebné povolenie je pre stavebníka záväzné. Počas výstavby nemôže robiť zmeny projektu- nemôže zväčšovať, alebo zmenšovať dom, ani meniť sklon strechy či osadiť rodinný dom inak, než bol schválený v stavebnom povolení. Musí tiež dodržať odstupové vzdialenosti od susedov.

Pokiaľ stavebník zmenil rodinný dom oproti stavebnému povoleniu, dopustí sa priestupku a môže byť potrestaný pokutou až do výšky 829 eur. Ak by začal stavať bez stavebného povolenia, môže dostať pokutu až do 33 193 eur a môže mu byť nariadené odstránenie rodinného domu na vlastné náklady.

5. ZÁKONY, PREDPISY A ŽIADOSTI

S procesom vybavovania stavebného povolenia súvisia nasledujúce predpisy: Zákon č. 50/1976 Zb. -Stavebný zákon, Vyhláška č. 453/2000 Zz., ktorá hovorí najmä o obsahu projektovej dokumentácie, Vyhláška č. 532/2002 Zz., ktorá hovorí o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Všetky tieto zákony a vyhlášky môžete nájsť na bezplatnej internetovej stránke www.slov-lex.sk .

Žiadosť o územné rozhodnutie Žiadosť o stavebné povolenie Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní.

Benefity pre vás:

  • časová náročnosť
  • poplatky


Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
23
Rokov na trhu
28
Ocenených projektov
1092
Ponúkaných domov
32000
Realizovaných projektov
house