Rodinné domy Euroline, projekty domov, bungalovy

Rodinné domy Euroline, projekty domov, bungalovy

Prvá návšteva stavebného úradu

Prvá návšteva stavebného úradu

"Aj úradníci sú len ľudia, len treba vedieť ako na nich"

1. STAVEBNÝ POZEMOK

Prvá návšteva stavebného úradu by mala byť ešte pred kúpou stavebného pozemku, ktorého funkciu od roku 2003 vykonávajú miestne a obecné úrady. Tam sa zoznámite s územným plánom a jeho regulatívmi, ktorý vám prezradí, či na vami kupovanom pozemku bude možná výstavba rodinného domu a za akých podmienok. Nezabúdajte na fakt, že nie každý pozemok je automaticky stavebným pozemkom. Pokiaľ údaje dôkladne sami nepreveríte, môže sa vám stať, že sa stanete majitel'mi suverénne najdrahšej záhrady v širokom okolí. čo sú to regulatívy obce? Súto obmedzenia pre výstavbu. Môže to byť uličná čiara, kde domy musia byť na rovnakej úrovni, napr. 3m od hranice pozemku, alebo to môžu byť obmedzenia u moderných stavieb s plochou alebo šikmou strechou, prípadne môže ísť o ich farebnosť. Najdôležitejšie v regulatíve však je, že vám určia percentuálne zastavanie pozemku, ktoré určí maximálnu možnú zastavanú plochu budúceho rodinného domu.

TIP: V prípade, že sa stretnete s neochotou úradníkov odpovedať na vaše otázky, písomne si vyžiadajte Žiadosf o územnoplánovaciu informáciu, či je možné vami požadovaný rodinný dom postavif na vami kupovanom pozemku. Na túto žiadosť je úrad povinný zo zákona odpovedať a rovnako mu vyplýva povinnosť vystavenia príslušného dokumentu.

2. ÚZEMNÝ PLÁN

Na stavebnom úrade sa oboznámte s územným plánom obce, z ktorého sa dozviete podrobnosti o plánovanej budúcej výstavbe v blízkosti vášho pozemku. Pozor si dajte na pozemky na okraji urbanistických zón, aby sa vám nestalo, že bude v susedstve nejaký silný investor a neurobí zmenu územného plánu zóny. Potom by sa mohlo stať, že vám v blízkosti domu vyrastie nejaká prevádzka, alebo ešte niečo horšie.

TIP: V prípade, že máte akékol'vek pochybnosti o možnosti výstavby rodinného domu podl'a vašich predstáv na kupovanom pozemku, alebo uvidíte niektoré inžinierske siete ako problematické, odporúčame na kúpu pozemku uzatvoriť najprv zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej bude stanovené, že pozemok sa kúpi až po vydaní územného rozhodnutia. Na vydanie územného rozhodnutia nie je nutné, aby bol žiadater majitel'om pozemku, stačí iba súhlas majitel'a. Vydanie kladného územného rozhodnutia s umiestnením stavby bude podkladom pre uzavretie kúpnopredajnej zmluvy. Nadobudnutie právoplatnosti tohto územného rozhodnutia vám s určitosťou zabezpečí výstavbu vami vysnívaného rodinného domu.

Benefity pre vás:

  • zodpovednosť
  • úspora času

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
23
Rokov na trhu
28
Ocenených projektov
1092
Ponúkaných domov
32000
Realizovaných projektov