Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Rodinné domy - projekty domov, bungalovy

Rodinné domy - projekty domov, bungalovy

Financovanie výstavby

Financovanie výstavby

"Stavbu nechajte na majstrov, financovanie na financmajstrov."

1. FORMY FINANCOVANIA VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU

Mať vlastnú strechu nad hlavou je iste snom mnohých z nás a výstavba rodinného domu býva často najväčšou životnou investíciou. No cesta k realizácii našich snov je často strastiplná, a je obvykle spojená s hl'adaním finančných zdrojov. Prvou otázkou, ktorú si kladieme pri rozhodovaní o investícii do rodinného domu je, či naše finančné možnosti budú na celý zámer postačovať, pričom málokto z nás dokáže celú čiastku uhradiť z vlastných prostriedkov. V prvom rade si musíme vedieť dobre zrátať výšku zdrojov, ktorými disponujeme a výšku mesačnej splátky, ktorú sme schopní splácať. Každého veritera bude zaujímať bonita klienta. Bonitný je spravidla ten klient, ktorému po odrátaní mesačných splátok zostane v rodinnom rozpočte ešte minimálne jeden- až dvojnásobok životného minima rodiny. Ako ručenie za úver sa používa stavebný pozemok a samotná realizovaná stavba. Niekedy je potrebné ručiť ďalšou nehnutel'nosťou, prípadne ručenie ďalšími ručiteľmi.

Výstavbu vlastného rodinného domu môžeme financovať viacerými spôsobmi a to:

a) vlastnými prostriedkami 

b) úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) 

c) sporením a úverom zo stavebných sporitel'ní 

d) hypotekárnymi úvermi

2. VLASTNÉ PROSTRIEDKY

Financovanie rodinného domu z vlastných zdrojov je tá najlepšia, ale zároveň aj najmenej používaná forma financovania vlastného bývania. Hlavným benefitom je, že po ukončení výstavby rodinného domu financovaného z vlastných prostriedkov, nie sme zaťažení dlhoročnými splátkami rôznych úverov a môžeme s rodinným domom nakladať podl'a vlastného uváženia.

3. ÚVER ZO ŠFRB

V zmysle štátnej bytovej politiky bol založený Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorého úlohou je okrem iného aj podpora výstavby nových domov a bytov formou poskytovania úverov. Žiadater o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania musí spÍňať niekol'ko podmienok. Žiadaterom musia byt' manželia do 35 rokov veku a ŠFRB im môže poskytnúť úver až do výšky 75 % rozpočtových nákladov rodinného domu, alebo maximálne 55 000 eur. Tento úver je poskytnutý na 20 rokov s 2 % úročením. Z uvedeného vyplýva, že úvery zo ŠFRB sú určené na výstavbu menších domov, limitované do 160 m2 podlahovej plochy a pre mladé rodiny s nižšími prijmami. Žiadosť o úver zo ŠFRB sa podáva vždy do 15.1. kalendárneho roka. Na úver zo ŠFRB nie je právny nárok.

Viac na stránke: http://www.sfrb.sk/legislativa/legislativa

4. STAVEBNÉ SPORENIE

Za zakladatel'a stavebného sporenia je považovaný Georg Krapp, ktorý v Nemecku v roku 1921 inicioval vznik združenia, ktoré za príspevky svojich členov začalo stavať rodinné domy a byty. Kvôli nedostatku peňazí boli byty spočiatku pridel'ované losovaním, a až po väčšom rozšírení idey stavebného sporenia začalo byť sporenie ponúkané bankami ako produkt, ktorý poznáme aj teraz.

Princípom stavebného sporenia je účelové sporenie pozostávajúce v prijímanívkladov od účastníkov a v poskytovaní úverov účastníkom. Je dotované štátom formou každoročnej štátnej podpory, a práve preto si v minulosti získalo takú veľkú obľubu.

Stavebné sporenie je upravené zákonom č. 310/1992 Z.z. Na základe tohoto zákona poskytujú stavebné sporenie viaceré bankové subjekty, ktoré sú oprávnené ponúkať produkt "Stavebné sporenie". Na Slovensku je viacero stavebných sporiternr a k najznámejším patrí: Prvá stavebná sporiterňa, a.s., VÚB WOstenrot, a.s. a ČSOB- Stavebná sporiterňa, a.s. Všetky informácie týkajúce sa prípadného uzavretia zmluvy o stavebnom sporení môžete získať na internetových stránkach jednotlivých spoločností.

5. HYPOTEKÁRNE ÚVERY

Financovanie zo ŠFRB a zo stavebných sporiterní je staršia forma financovania výstavby rodinného domu. V súčasnosti je najčastejšou formou financovania rodinného domu hypotekárny úver.

Hypotekárne úvery poskytujú banky podl'a zákona č. 483/2001 Zb. o bankách, ktoré majú zvláštne povolenie na vydávanie hypotekárnych záložných listov podra zákona o dlhopisoch. Hypotekárny úver je úver, ktorý sa poskytuje na investície do nehnutel'ností na území SR a ktorý je zaistený záložným právom k nehnuternosti. Splatnosť hypotekárneho úveru je 4 - 30 rokov. Čím dlhšia je doba splatnosti úveru, tým nižšia je jeho mesačná splátka . Optimálna doba na splácanie je približne 15 rokov.

6. PODMIENKY POSKYTOVANIA HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU

Záujemca o hypotekárny úver musí predložiť potrebné doklady, a to najmä doloženie výšky prijmov, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu, položkový rozpočet stavby, výpis z katastra nehnuterností, znalecký posudok zastavovanej nehnutel'nosti, vinkuláciu poistenia tejto nehnutel'nosti v prospech banky, poprípade vinkuláciu životného poistenia. Požadované doklady sa u jednotlivých klientov ako aj bánk môžu líšiť. Základnou podmienkou poskytnutia hypotekárneho úveru je jeho zabezpečenie záložným právom na nehnutel'nosť, ktorá nie je ničím zaťažená. Donedávna boli banky schopné poskytovať úvery až do výšky 1OO % ceny výstavby s tým, že sa ručilo pozemkom a samotnou výstavbou. Z dôvodu vel'kého rozšírenia hypotekárnych úverov s vel'mi nízkou úrokovou mierou s 1,2 až 1,5 % a z obáv o ich budúce splácanie Národná banka pristúpila na nutnosť spolufinancovania nehnuternosti so stavebníkom a hypotekárny úver bude možné dostať v budúcnosti len do výšky 80 % z celkového rozpočtu výstavby, pričom 20 % si bude musieť stavebník dofinancovať z vlastných zdrojov alebo doplnkovým úverom. Podporu hypoték pre mladé rodiny momentálne podporuje aj štát príspevkom pre mladé rodiny do 35 rokov, ktoré musia spÍňať hornú hranicu maximálneho prijmu, kde banka prepláca 1 % z úrokovej sadzby a štát až 2% z úrokovej sadzby pri fixácii úrokovej sadzby na 5 rokov, maximálne však do výšky 50 000 eur.

TIP: Nemyslite si, že banka, v ktorej máte celý život účet, vám dá automaticky najvýhodnejšiu hypotéku. Nespoliehajte sa na online ponuky z internetu, ale choďte radšej na osobné stretnutie do banky, v ktorej si myslíte, žeby ste mohli dostať najvýhodnejšie podmienky hypotéky. Nechajte si ich v nej vytlačiť a choďte s nimi do konkurenčnej banky, kde sa budete snažiť vyjednať výhodnejšiu ponuku. Takouto taktikou môžete na najvýhodnejšej ponuke ušetriť aj niekol'ko tisíc eur.

Pokiaľ sa vám nechce osobne venovať vera času obiehaniu bánk kvôli najvýhodnejšej hypotéke, poverte jednu z mnohých maklérskych hypotekárnych spoločností, ktorá za vás oslovívšetky banky a zoženie vám na váš rodinný dom najvýhodnejšie podmienky hypotekárneho úveru.

TIP: Vždy po ukončení fixácie úrokovej sadzby si preverte u ostatných hypotekárnych domov možnosť refinancovania vašej hypotéky za lepších podmienok.

7. POISTENIE HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU

Aj keď získate vel'mi výhodnú hypotéku so štátnym príspevkom s nulovým úrokom, aj tak treba myslieť na to, že získaním tejto výhodnej hypotéky sa to neskončí. Práve naopak. Začína skoro celoživotné splácanie dlhu, ktoré za niekoľko rokov nemusí byť také bezproblémové, akým bolo dovtedy. Aby ste o svoj dom zhoršením finančnej situácie v budúcnosti neprišli, odporúčame, aby ste si hypotekárny úver v každom prípade poistili.

Benefity pre vás:

  • výhodná a bezpečná investícia

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
23
Rokov na trhu
28
Ocenených projektov
1092
Ponúkaných domov
32000
Realizovaných projektov
house